او

در ۲۴ سالگی به صورت خیلی معمولی در حال سپران زندگی بودم. کار و تفریح. ناگفته نماند که از این روند هم راضی و خشنود بودم. ولی گاهی اتفاقاتی میافتد که شخص تو را دگرگون میسازد و شاید مجبور باشی راحتی و آسایشت را رها کنی که بهتر و با هدف تر زندگی کنی. که این اتفاق برای من رخ داد و زندگی مرا متحول کرد. شاید آسایش گذشته را از دست دادم ولی آن اتفاق باعث ایجاد آسایش و آرامشی حقیقی برای من شد. بیشتر بخوانید

شروع

زندگی هر آدمی از رخ دادن اتفاقات خاص و حضور انسان هایی در کنارش تشکیل شده است.. اتفاقاتی که چون رخ دادند و انسان هایی که چون حضور داشتند آن لحظه را برای شخص پررنگ کردند و باعث خلق لحظات ناب فراوانی در زندگی اش شده اند. لحظات نابی که فقط به شادی ختم نمیشود و صرفا چون آموخته ای در بطن آن موجود بوده آن لحظه را ناب و پررنگ نموده است.

بیشتر بخوانید