شروع

زندگی هر آدمی از رخ دادن اتفاقات خاص و حضور انسان هایی در کنارش تشکیل شده است.. اتفاقاتی که چون رخ دادند و انسان هایی که چون حضور داشتند آن لحظه را برای شخص پررنگ کردند و باعث خلق لحظات ناب فراوانی در زندگی اش شده اند. لحظات نابی که فقط به شادی ختم نمیشود و صرفا چون آموخته ای در بطن آن موجود بوده آن لحظه را ناب و پررنگ نموده است.

بیشتر بخوانید